LOKVISHWAS PRATISHTHAN

LOKVISHWAS PRATISHTHAN ( List of Trustees)

Sr. No. Name
1
Adv. Shridhar Tamba
2
Mr. Anup S. S. Priolkar
3
Mr. Suresh Kudchadkar
4
Mr. Raj X. Vaidya
5
Mr. Ismail J.Virani
6
Mr. Mahesh Shetye
7
Mr. P.A. Suryawanshi
8
Mr. Sagar Sakordekar