BOARD OF TRUSTEES

LOKVISHWAS PRATISHTHAN ( List of Trustees)

  1. Shridhar Tamba
  2. Anup S. S. Priolkar
  3. Suresh Kudchadkar
  4. Raj X. Vaidya
  5. Ismail J.Virani
  6. Mahesh Shetye
  7. P.A. Suryawanshi
  8. Sagar Sakordekar