Board Of Trustees

LOKVISHWAS PRATISHTHAN ( List of Trustees)

Sr. No. Name
1 Adv. Shridhar Tamba
2 Mr. Anup S. S. Priolkar
3 Mr. Suresh Kudchadkar
4 Mr. Raj X. Vaidya
5 Mr. Ismail J.Virani
6 Mr. Mahesh Shetye
7 Mr. P.A. Suryawanshi
8 Mr. Sagar Sakordekar
Scroll to Top